Disclaimer

English

1. Definitions for this disclaimer:

RCMM: the Radboud Center for Mitochondrial Medicine, part of the Radboudumc;

Radboudumc: Radboud University Medical Center, part of the Stiching Katholieke Universiteit;

Use (s): visiting the website, peruse the information on the website, the use of the links, of the (mail) contact options, entering data on the website, and all the other acts considered normal use of a website;

You: the user (visitor) of the website;

content: all information contained in the web site, both text and images, and features such as weblinks and (mail) contact capabilities, and the like;

website: the website managed by the RCMM / Radboudumc associated with the domain name rcmm.info, including all pages attached thereto and the functionalities contained on the website, including, but not exclusively, films, links, opportunities for mail or other contact with health care providers, and the like;

2. The following applies to the page you are currently viewing. By using this page you agree to this disclaimer.

3. The content is prepared by the RCMM / Radboudumc with the utmost care, but the RCMM / Radboudumc accepts no liability for any inaccuracies in the content.

4. RCMM / Radboudumc is not responsible for content or the (temporary) unavailability of this website linked files, documents and / or websites referenced.

5. Unauthorized use of the content of the website, or parts thereof (including logos, trademarks, trade names, individual images, text (excerpts) infringes any intellectual property rights and / or other rights of the Radboudumc and / or other holders such as designers, photographers, employees, authors or publishers.

6. The (re) use or making the content of the website, or parts thereof, re-published by reproduction or through deep links, or use for comparing methods is permitted only with written permission granted by the RCMM / Radboudumc and subject to possible detailed set conditions.

7. The inclusion of links to the website on other websites is permitted only with written permission granted by the RCMM / Radboudumc and subject to possible further conditions to be imposed.

8. Emails that are sent to the RCMM / Radboudumc via the website The RCMM / Radboudumc are not legally binding. The RCMM / Radboudumc is not obliged to respond.

9. An e-mail message is intended only for asking questions or making up and / or comments regarding the website and is expressly not intended for asking medical questions or exchanging medical data.

10. The personal information you enter on the RCMM website or in emails to the RCMM will only be used to respond to your message or to send you information at your request. Your information will not be used for any other purpose and is not available to persons outside the RCMM / Radboudumc (for whatever purpose).

11. RCMM / Radboudumc is not liable for any damages of any nature whatsoever resulting from (i) the use of the website or (ii) from (temporarily) unreachable or incomplete functioning of the website or certain parts / features of the website or (iv) lack of response to requests or e-mails.

 

Nederlands

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

RCMM: het Radboud Center for Mitochondrial Medicine, een onderdeel van het Radboudumc;

Radboudumc: het Radboud Universitair Medisch Centrum, een onderdeel van de Stichting Katholieke Universiteit;

gebruik(en): het bezoeken van de website, het kennisnemen van de informatie op de website, het gebruikmaken van links, van de (mail)contactmogelijkheden, het invoeren van gegevens op de website, en overigens alle andere handelingen die als normaal gebruik van een website moeten worden beschouwd;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

content: alle in de website aanwezige informatie, zowel tekst als afbeeldingen, en functionaliteiten zoals weblinks en (mail)contact-mogelijkheden, en dergelijke;

website: de door het RCMM/Radboudumc beheerde website behorend bij de domeinnaam rcmm.info, met inbegrip van alle pagina's die daarvan deel uitmaken en de functionaliteiten die de website bevat, zoals, doch niet uitsluitend, films, links, mogelijkheden tot mail- of ander contact met zorgverleners, en dergelijke;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door het RCMM/Radboudumc met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, het RCMM/Radboudumc aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de content.

4. Het RCMM/Radboudumc is niet verantwoordelijk voor inhoud of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de aan deze website gekoppelde bestanden, documenten en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd gebruik van de content van de website, of delen daarvan (met inbegrip van logo's, merknamen, handelsnamen, individuele afbeeldingen, tekst(fragmenten) maakt inbreuk op rechten van intellectueel eigendom en/of andere rechten van het Radboudumc en/of andere rechthebbenden zoals ontwerpers, fotografen, medewerkers, auteurs of uitgevers.

6. Het (her)gebruik of het opnieuw openbaar maken van de content van de website, of delen daarvan, door verveelvoudiging of door middel van deeplinks of daarmee te vergelijken methoden is slechts toegestaan na verleende schriftelijke toestemming van het RCMM/Radboudumc en onder eventueel nader te stellen voorwaarden.

7. Het plaatsen van links naar de website op andere websites is slechts toegestaan na verleende schriftelijke toestemming van het RCMM/Radboudumc en onder eventueel nader te stellen voorwaarden.

8. Aan e-mailberichten die via de website worden verstuurd aan het RCMM/Radboudumc kunnen geen rechten worden ontleend. Het RCMM/Radboudumc is niet verplicht om op een e-mailbericht te reageren.

9. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen of het uitwisselen van medische gegevens.

10. De persoonlijke gegevens die u op de site invult bij het stellen van vragen, indienen van een verzoek of het doen van mededelingen, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- of nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten het RCMM/Radboudumc (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

11. Het RCMM/Radboudumc is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit (i) het gebruik van de website of (ii) uit het (tijdelijk) onbereikbaar zijn of niet volledig functioneren van de website of bepaalde delen/functionaliteiten van de website of (iv) het niet of niet direct reageren op verzoeken of e-mailberichten.